Эритромицин в мази — инструкция по применению

Инструкция по применению эритромицина в мази, описание действия препарата, показания к применению мази эритромицина, взаимодействие с другими лекарствами, применение эритромицина (мазь) при беременности. Инструкции: Эритромицин в порошке; Эритромицин в таблетках;
Торговое название: Эритромицин
Международное название: Эритромицин
Лекарственная форма: Мазь для наружного применения, 10 000 ЕД/г.
Показания к применению:
Атс классификация:
D Дерматологические средства
D10 Препараты для лечения акне
D10A Местные средства для лечения акне
D10A F Противомикробные препараты для лечения акне
Фарм. группа:
Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи. Эритромицин. Код АТС:D10AF02.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 20 ºС. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения: 3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия продажи: По рецепту.
Описание: Мазь от светло-желтого до коричневато-желтого цвета.

Состав эритромицина в мази

Активное вещество эритромицина

1 г мази содержит: эритромицин 0,01 г (10000 ЕД).
1 г жақпамайдың құрамында: 0,01 г (10000 ӘБ) эритромицин.

Вспомогательные вещества в эритромицине

1 г мази содержит: ланолин безводный, натрия дисульфит (метабисульфит), вазелин.
1 г жақпамайдың құрамында: сусыз ланолин, натрий дисульфиті (натрий метабисульфиті), вазелин.

Показания к применению мази эритромицина

инфекции кожи и мягких тканей (гнойничковые заболевания кожи, в т.ч. юношеские угри, инфицированные раны, пролежни, ожоги II – III ст., трофические язвы).
жұмсақ тіндер мен тері жұқпаларында (іріңдеген тері ауруларында, оның ішінде жасөспірімдер безеулерінде, жұқтырылған жараларда, ойылуларда, II-III дәрежедегі күюлер, трофикалық ойық жараларда) .

Противопоказания эритромицина в мази

повышенная чувствительность к компонентам препарата.
препарат компоненттеріне жоғары сезімталдықта .

Побочные действия мази эритромицина

местные реакции: гиперемия, жжение, зуд, раздражение и шелушение кожи.
жергілікті реакциялар: гиперемия, шымылдату сезімі, қышу, тітіркену және терінің қабыршықтануы .

Особые указания к применению

До использования любого другого противоугревого лекарственного средства для наружного применения должно пройти не менее 1 часа.

Если в течение 3-4 недель состояние угревой сыпи не улучшается, следует проконсультироваться с врачом (для достижения полного терапевтического эффекта может потребоваться 2-3 месяца).

При длительном применении возможно развитие суперинфекции.

Беременность и период лактации
Применение при беременности и в период лактации возможно в том случае, если польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Применение препарата не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.
Сыртқа қолдануға арналған басқа кез келген безеуге қарсы дәріні пайдаланғанға дейін кем дегенде 1 сағат өту керек.

Егер 3-4 апта ішінде безеу бөртпесінің жағдайы жақсармаса, дәрігерден кеңес алу керек (толық емдік әсерге қол жеткізу үшін 2-3 ай қажет болуы мүмкін).

Ұзақ қолданған кезде супержұқпалар өршуі мүмкін.

Жүктілік және лактация кезеңінде
Жүкті және бала емізетін әйелдерде емнен күтілетін пайда, ұрыққа деген болатын қауіптен жоғары болғанда қолдануға болады.

Дәрілік заттың көлік құралдарын және қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Препаратты қолданғанда көлік құралдарын және қауіпті деп саналатын механизмдерді басқаруға әсер етпейді.

Дозировка и способ применения

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в день, при ожогах – 2-3 раза в неделю. Длительность лечения устанавливает врач индивидуально. У детей (от рождения до 18 лет) максимальная суточная доза составляет 5 г мази/кг/сут.
Сыртқа. Жақпамайды зақымданған тері аймақтарына күніне 2-3 рет жағу керек, күйгенде – аптасына 2-3 рет жағады. Емдеу ұзақтығын дәрігер жеке анықтайды. Балаларға (18 жасқа дейінгілерге) дене салмағының әр келісіне шаққанда жақпамайдың ең жоғарғы тәуліктік дозасы 5 г-ды құрайды.

Взаимодействие с лекарствами

  • Препарат не совместим с линкомицином, клиндамицином и хлорамфениколом (антагонизм).
  • Снижает бактерицидное действие бета-лактамных антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины, карбопенемы).
  • При одновременном применении лекарственных форм эритромицина для наружного применения с абразивными веществами, приводящими к чрезмерному раздражению кожи, а также с лекарственными средствами, вызывающими шелушение кожи, возможен кумулятивный раздражающий или высушивающий эффект.
  • Препарат линкомицинмен, клиндамицинмен және хлорамфениколмен (антагонизм) үйлеспейді.
  • Бета-лактамды антибиотиктердің (пенициллиндер, цефалоспориндер, карбопенемдер) бактерицидті әсерін төмендетеді.
  • Эритромициннің сыртқа қолдануға арналған дәрілік түрлерін бір мезгілде терінің шамадан тыс тітіркенуін туғызатын абразивті заттармен, сондай-ақ терінің қабыршықтануын туғызатын дәрілік заттармен бірге қолданғанда жинақталушы тітіркендіруші немесе құрғатушы әсері болуы мүмкін.

Передозировка эритромициным в мази

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.
Осы уақытқа дейін препараттың артық дозалануы туралы дерктер жоқ.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Препарат проникает в глубокие слои кожи, однако, степень биодоступности при наружном применении неизвестна.
Препарат терінің қабатына терең сіңеді, алайда сыртқа қолданған кезде биотиімділік дәрежесі белгісіз.

Фармакодинамика

Бактериостатический антибиотик из группы макролидов. При наружном применении оказывает антибактериальное и противоугревое действие. Обратимо связывается с 50S субъединицей рибосом, что нарушает образование пептидных связей между молекулами аминокислот и блокирует синтез микроорганизмов (не влияет на синтез нуклеиновых кислот). При применении в высоких дозах, в зависимости от вида возбудителя, может проявлять бактерицидное действие.

Спектр действия эритромицина включает грамположительные микроорганизмы: Staphylococcus spp., продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу, в том числе Staphylococcus aureus; Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), альфа-гемолитический стрептококк (группы Viridans), Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium minutissimum, Propionibacterium acnes; грамотрицательные микроорганизмы: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Campylobacter jejuni, Bordetella pertussis, Brucella spp., Legionella spp., в том числе Legionella pneumophila и др. микроорганизмы: Mycoplasma spp. (в том числе Mycoplasma pneumoniae), Chlamydia spp.( в том числе Chlamydia trachomatis), Treponema spp., Rickettsia spp., Entamoeba histolytica, Listeria monocytogenes.

К препарату устойчивы грамотрицательные палочки: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, а также Shigella spp., Salmonella spp., Bacteroides fragilis, Enterobacter spp. и др.
Макролидтер тобының бактериостатикалық антибиотигі. Жергілікті қолданған кезде бактерияға қарсы және безеуге қарсы әсер етеді.

Амин қышқылдар молекулаларының арасындағы пептидті байланыстардың түзілуін бұзатын және микроорганизмдер синтезін бөгейтін 50S бактериялды рибосомалардың субъбірліктерімен кері байланысты (нуклеин қышқылының синтезіне әсер етпейді). Жоғарғы дозаларды қолданған кезде қоздырғыштар түріне қарай бактерицидті әсер етеді.

Эритромициннің әсер ету ауқымына мынаны грамоң және грамтеріс микроорганизмдер жатады: Staphylococcus spp., пенициллиназға өндіретін және өндірмейтіндер, оның ішіндее Staphylococcus aureus; Streptococcus spp. (оның ішінде Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), альфа-гемолитикалық стрептококк (Viridans тобы), Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium minutissimum, Propionibacterium acnes; грамтеріс микроорганизмдер: Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Campylobacter jejuni, Bordetella pertussis, Brucella spp., Legionella spp., оның шінде Legionella pneumophila және басқадай микроорганизмдер: Mycoplasma spp. (оның ішінде Mycoplasma pneumoniae), Chlamydia spp. (оның ішінде Chlamydia trachomatis), Treponema spp., Rickettsia spp., Entamoeba histolytica, Listeria monocytogenes.

Препаратқа грам теріс таяқшалар төзімді: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, сондай-ақ Shigella spp., Salmonella spp., Bacteroides fragilis, Enterobacter spp. және басқалар.

Упаковка и форма выпуска

По 15 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
Алюминийлік сықпада 15 г-нан. Әр сықпа қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған пәшкеге салынған.